စိန်လော့ကတ်

Compare
Category:

1 Total gram               17.12G

Gold gram                1-0-0.50

Diamond                  0-3-6.00g, 97P, 1.20ct

K                              1P 1.00ct

 

2    Total gram             19.75g

Gold gram              1-0-4.25

Diamond gram      141p 1.50ct S-80

K                              1p 10.95Ct

Nl                             41p 0.51Ct

 

3 Total gram               15.18g

Gold gram                0-13-3.25

Diamond gram         124p 1.39ct /S80

K                              1P 5.00 ct

 

4 Total gram              14.14g

Gold gram               0-9-5.50

Diamond gram       159p 2.25ct / S-70

K                              1P 18.15ct

 

5 Total gram              11.68g

Gold gram               0-10-6.25

Diamond gram       90p 1.45ct/S 60

K                              1P 10.10ct

 

6 Total gram               16.15g

Gold gram                0-9-.5.50 g

Diamond gram        93p 0.94ct / S-80

K                              1p 29.55ct

 

7 4 Total gram            14.14g

Gold gram                0-9-5.50

Diamond gram        159p 2.25ct / S-70

K                               1P 18.15ct

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “စိန်လော့ကတ်”

Your email address will not be published. Required fields are marked *