ရွှေဘောလုံးဆွဲကြိုး

☑ ၁၅ပဲရည်ပြည့် ၊

☑ အလျော့အတွက်သက်သာ ၊

☑ ဒီဇိုင်းရှယ်လန်းတဲ့ – ရွှေဆွဲကြိုးလေး ရွှေသမီးမှာ ရနေပါပြီ…✨✨

▫️ 𝟎𝟗 - 𝟐𝟔𝟕𝟓𝟕𝟓𝟎𝟏𝟎

▫️𝟎𝟗 - 𝟒𝟎𝟖𝟎𝟓𝟓𝟐𝟏𝟒

▫️ 𝟎𝟗 - 𝟒𝟎𝟖𝟎𝟓𝟓𝟐𝟏𝟗

#ရွှေသမီးစိန်ရွှေရတနာဆိုင်

#ShweThameeJewellery

#လက်လီလက်ကားတစ်ခွန်းဆိုင်